【SLOTギャラガ】
チェリー・スイカ成立時の法則

チェリー成立時の法則

チャンスナビ

 

上記チャンスナビの点灯番号を確認し、チェリー・スイカ成立時の法則をご確認ください。

 

①点灯

ボスバトル発展でチャンス

 

③まで点灯

青フラッシュ以上

 

①点灯→③へ昇格

ボスバトル確定!?

 

LEDフラッシュ + ③点灯

青フラッシュ以上

 

スイカ成立時の法則

②まで点灯

ボスバトル確定!?

 

③まで点灯

斜めスイカならボスバトル?

 

④まで点灯

青フラッシュ以上

 

②点灯→③へ昇格

青フラッシュ以上

 

②点灯→④へ昇格

青フラッシュ以上

 

③点灯→④へ昇格

青フラッシュ以上

 

LEDフラッシュ + ④まで点灯

青フラッシュ以上

 

3消灯

ボスバトル確定?

×